Aydınlatma Metni

KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Innovana Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("INNOVANA"), www.ucuzyolu.com ve şirkete bağlı diğer platformlar aracılığıyla uluslararası ve ulusal havayolu şirketleri, otel ve otel tedarikçileri, oto kiralama firmaları ve tedarikçileri, tur firmaları vb. ile servis sağlayıcı tarafından web sitesine iletilen veya ilerleyen zamanlarda güncellenecek tüm hizmet ve ürünlerin yerine getirilmesini sağlayan bir plaformdur. Kullanıcılarının otobüs, uçak, bilumum diğer seyahat araçlarının biletlerini satın alabilecekleri ve otel rezervasyonu yapabilecekleri bir platformdur.

1. Bilgilendirme

INNOVANA, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isim, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası ve sair kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacı ile sınırlı olarak ve aydınlatma metninde, onay verilmiş ise açık rıza metninde, belirtilen sınırlar çerçevesinde işleyecektir. KVKK'da yapılan veri sorumlusu tanımı uyarınca INNOVANA, müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize ve ziyaretçilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusu sıfatını haizdir.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

ŞİRKET tarafından www.ucuzyolu.com ve/veya şirketimize ait diğer platformları ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Kullanıcılarımızın ise Kimlik Bilgileri (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk bilgisi), İletişim Bilgileri (İkamet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, KEP adresi ile var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğini bildirdikleri cep telefonu numarası, faks numarası veya kullanıcılarımıza ulaşabilmek adına açık rıza ile temin etmiş oldukları diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileri) ile Şirket’e kullanıcılarımız tarafından verilen açık rıza dahilinde temin edilen sair bilgiler de KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla INNOVANA tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. 

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla ve 7. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek,
 • Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak 6. maddede sayılan amaçlarla toplanmakta ve kanunlarda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c), veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz kayıt/başvuru formları, kullanıcı sözleşmesi, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan destek@ucuzyolu.com adresine yahut “@ucuzyolu.com” uzantısını kullanan Şirket’e ait herhangi bir mail adresine, [email protected] KEP adresine veya +90 850 307 34 44 numaralı faks adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla veya fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 850 307 34 44 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.ucuzyolu.com/ adresi ve ŞİRKET’e ait diğer platformların uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamızahttps://www.ucuzyolu.com/kurumsal/cerez-politikasi/adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. 

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır; 

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir. 

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

INNOVANA, Kullanıcı tarafından kendisine sunulan belge ve bilgiler ile Platform üzerinde yapılan işlem bilgilerini gizli tutacaktır. Ancak toplanan kişisel verileriniz kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek ve yasal mevzuatlara uyum kapsamında; 

 • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
 • INNOVANA'nın birlikte çalıştığı veya Kullanıcının hesabının olduğu Bankalara,
 • INNOVANA'nın yatırım alması veya INNOVANA hisselerinin bir kısmı ya da tamamının üçüncü bir kişi veya kuruluşa satılma ihtimali olması halinde, söz konusu üçüncü kişi veya kuruluşla ve bunun danışmanları ile bunlarla imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi çerçevesinde,
 • INNOVANA'nın avukatları, muhasebecileri, finans veya bilgi sistemleri danışmanları gibi hizmet aldığı üçüncü kişilere,
 • INNOVANA'nın ortak proje ürettiği veya iş birliği yaptığı üçüncü kişilerle (bunlarla imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi çerçevesinde), INNOVANA söz konusu bilgi ve belgeleri 3. parti taraflara,
 • INNOVANA'nın yurtiçi ve yurtdışındaki alt yapı ve hizmet sağlayan tedarikçilerine

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlüdür.

Yine yukarıda anılan kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde INNOVANA'nın kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi gereği bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt dışı veri aktarımının gerekli olması sebebiyle, açık rıza vermeniz halinde yurt dışındaki tedarikçilere (altyapı ve bilişim sistemi hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılar) aktarılmaktadır.

7. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

INNOVANA olarak biz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunmasının günümüz koşullarında ne derece önemli olduğun farkındayız. Bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir. 

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde veya ilgili kişinin talebi halinde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu olaydan haberdar olduktan sonra 72 saat içerisinde bilgilendirir.

8. Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı bilgi için ucuzyolu.com KVKK Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

www.ucuzyolu.com/kurumsal/kvkk-basvuru-formu/ bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Evliya Çelebi Mah. Küme Sok. No: 2/C-6 Tuzla/İstanbul " adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.